عکس کاور خود را تغییر دهید
بارگذاری
آقای علیزاده
عکس کاور خود را تغییر دهید
با هدف خدمت رسانی به تمام طرفداران پرندگان از جمله طوطیسانان و اگاهی بخشیدن به این دسته از عزیزان|
محقق و پرورش دهنده طوطی سانان از جمله پاراکیت
وضعیت این حساب کاربری منتشرشده است