طوطی برزیلی یا لاوبرد یک طوطی کوچک و دم کوتاه با صورتی نرم و چشمانی تیره است. این پرنده بومی جنوب غربی آفریقا است. اما جمعیت وحشی آن