چرا با وجود این همه تلاش در تکثیر طوطی یا پرندگان موفق نمی شویم؟ چرا نمی توانیم پرندگان خود را تکثیر دهیم ؟ چرا هر چه صبر می