طوطی کریمسون ،کانور شکم زرشکی (Pyrrhura perlata)، که بیشتر به عنوان کانور کریمسون در پرورش طوطیسانان شناخته می شود، گونه ای از طوطی ها از خانواده Psittacidae است.