طوطی ملنگو یا طوطی طوق صورتی یکی از پرنده‌های خانگی از انواع طوطی است. این پرنده بسیار محبوب است. این پرندگان بومی آفریقای شمالی و غربی در گینه،