3

دوره اول ازمون پرورش

جهت شروع آزمون کلیک کنید

1 / 11

1) کدام یک از موارد زیر از خانواده کانور ها می باشد؟

2 / 11

2) مهمترین مکمل برای زمان تکثیر کدام است؟

3 / 11

3) بهترین سخنگو در طوطی سانان را انتخاب کنید؟

4 / 11

4) حداقل زمان ماندن مکمل ها در جا آبی چقدر است؟

5 / 11

5) کدارم گزینه صحیح است؟

6 / 11

6) برای دوران پرریزی کدام مورد بیشترین اهمیت را دارد؟

7 / 11

7) متوسط تعداد تخم عروس هلندی چقدر است؟

8 / 11

8) کدام پرنده گران تر است؟

9 / 11

9) چه موقع باید کندلینگ(نوربینی) تخم را کرد؟

10 / 11

10) بهترین زمان ریختن پوشال در لانه کدام است؟

11 / 11

11) چه دمایی باید اکثر پرنده ها رو نگهداری کرد؟

درحال بررسی نتیجه صبر کنید...

Your score is

The average score is 93%