طوطی بلک کاپ ( Pyrrhura rupicola ) که در بین پرورش دهندگان به عنوان کانور کلاهک سیاه یا کانور سنگی نیز شناخته می شود ، طوطی بومی جنوب