طوطی کانور سانچیک و ردچیک

معرفی طوطی سانچیک و رد چیک

suncheek conure سانچیک
طوطی سانچیک از خانواده کانور ها

 

 عکس دو عدد از متاسیون های خاص در شگفتها

Red Suncheek Conure ردچیک کانور
طوطی رد چیک از خانواده کانور ها

نظری بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.