طوطی خورشیدی یکی از زیبا ترین طوطی ها است که در جهان وجود دارند. رنگ پر های این پرندگان بسیار جذاب و منحصر به فرد است و نگاه